Oznamy

Latest

Aktuality

Latest

Neprehliadnite

Zabezpečenie priebehu volieb

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb.

Zámer prenájmu

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Dražkovce, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.

Rokovací poriadok OZ

Dokument upravuje pravidlá o rokovaní OZ, o príprave materiálov a podkladov na rokovanie, spôsobe uznášania sa a prijímania VZN, spôsobe kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy.

Zásady odmeňovania poslancov

Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov OZ .

Zámer predaja

Zámer predaja nehnuteľného majetku.

Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnite si celkový harmonogram vývozu odpadu na celý rok 2019 alebo harmonogram vývozu plastov a komunálneho odpadu na rok 2019.

Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti

Prečítajte si zmeny v novele zákona o starostlivosti zvierat v našej obci.

Plán kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2019.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021.

Najnovšie udalosti