[section=Prihlásenie k trvalému pobytu]

Čo potrebujeme:

 • platný občiansky preukaz (v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode; pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky)
 • doklad o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť:
  • zmluva o nájme bytu – v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
  • list vlastníctva – v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu, alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
  • zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
  • čestné prehlásenie s overeným podpisom, v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v OV vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu
 • Uvedené doklady musia byť overené a platné; nesmú mať starší dátum ako 3 mesiace!

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z.z.
 • zákon č. 224/2006 Z.z. § 10 o občianskych preukazoch

Poplatky

 • 5 EUR

Upozornenie

 • následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu Obecným úradom je občan povinný dostaviť sa na OR PZ za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • sa nepodáva

[endsection]

[section=Zrušenie trvalého pobytu]

Čo potrebujeme:

 • nie je potrebná žiadna agenda

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Upozornenie

 • trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky (a odovzdá občiansky preukaz na OR PZ). Inak sa doterajší pobyt zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný OÚ nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • sa nepodáva

[endsection]

[section=Hlásenie prechodného pobytu]

Čo potrebujeme:

 • platný občiansky preukaz (v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode; pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky)
 • doklad o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť:
  • zmluva o nájme bytu – v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
  • list vlastníctva – v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu, alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
  • zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
  • čestné prehlásenie s overeným podpisom, v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v OV vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu
 • Uvedené doklady musia byť overené a platné; nesmú mať starší dátum ako 3 mesiace!

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Upozornenie

 • prechodný pobyt je obmedzený – min. 90 dní a max. 5 rokov

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • sa nepodáva

[endsection]

[section=Zrušenie prechodného pobytu]

Čo potrebujeme:

 • platný občiansky preukaz
 • potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť (bolo mu vystavené v čase prihlásenia prechodného pobytu)

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Upozornenie

 • prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • sa nepodáva

[endsection]