Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Dražkovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Dražkovce so sídlom Obecný úrad Dražkovce s.č. 45 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ a §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Dražkovciach č. 45/2020  zo dňa 3. 9. 2020 zverejňuje

zámer prenájmu svojho majetku, a to:

Pozemok parc. KN-E  č. 1-102  o výmere 589 m2, v k.ú. obce Dražkovce, zapísaný na LV č. 305, druh pozemku- trvalý trávny porast

žiadateľovi: Filipovi Čillovi, bytom Dražkovce 129

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

Jedná sa o nevyužívaný majetok obce. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce pri pozemkoch, ktoré žiadateľ využíva na poľnohospodárske účely. Na pozemku plánuje umiestniť prenosnú rozoberateľnú maštaľ bez základov.

 

 

 

V Dražkovciach 16.9.2020                                                 Eva Gáborová

starostka  obce

Zverejnené dňa 17.9.2020