Zverejnenie  zámeru  prenájmu   nehnuteľného  majetku  obce  Dražkovce,

na  ktorý  sa  vzťahuje  prípad  hodný  osobitného  zreteľa

 

Obec  Dražkovce  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č. 18/2022  zo  dňa  5.5.2022  v súlade  s  § 9a ods. 8 písm. e) a §9a ods. 9 písm. c)  zákona  č. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí v znení  neskorších  predpisov  zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľný  majetok  obce  a to

časť  priestorov Materskej  školy – spálňa v celkovej  výmere  35 m2 , časť priestorov  Základnej  školy –počítačovej  učebne   vo  výmere  22,68  ma triedy  III. ročníka  vo  výmere 40,32 m2, časť  priestorov kultúrneho  domu – sála   v celkovej  výmere  254,74  m2 a knižnica  vo  výmere  17,02 m2 všetky  budovy  zapísané  na  LV č. 267  nachádzajúce  sa  v k.ú. Dražkovce  a to  na  dobu  určitú  od  1.9.2022  do  30.6.2023.

Povinnou  náležitosťou  nájomnej  zmluvy bude  rozvrh hodín platný  pre  obdobie, na ktoré sa táto zmluva uzatvára.

Výška  prenájmu  bude  predstavovať 8 EUR/1 vyučovaciu hodinu v zmysle   rozvrhu  platného  pre  vyučovanie  v priestoroch  Materskej školy  a Základnej  školy  a 10 EUR/1 vyučovaciu hodinu  v zmysle rozvrhu platného  pre  vyučovanie v priestoroch  Kultúrneho  domu.

Budúcim  nájomcom  bude  Súkromná  ZUŠ so sídlom  Dražkovce č. 154.

Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  je  skutočnosť,  že  súkromná  ZUŠ  so sídlom  Dražkovce  č. 154 pôsobí  v obci  už  od  r. 2015  a predtým (od r. 2007) pôsobila  ako  pobočka Súkromnej  ZUŠ  Ars Akademy so sídlom  vo  Veľkých  Uherciach  a poskytuje  umelecké  vzdelanie  deťom navštevujúcim  materskú  a základnú  školu  v Dražkovciach.

Eva  Gáborová

starostka  obce

 

Zámer  prenajať  predmetné  nehnuteľnosti   zverejnený  

  • na úradnej  tabuli  obce  v dňoch    05.2022
  • na webovom sídle  obce  v dňoch   05.2022