Zverejnenie  zámeru  prenájmu   nehnuteľného  majetku  obce  Dražkovce,

na  ktorý  sa  vzťahuje  prípad  hodný  osobitného  zreteľa

 

Obec  Dražkovce  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č.  13/2022 zo  dňa  3.3.2022   v súlade  s    §  9a ods. 8 písm. e) a §9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí v znení  neskorších  predpisov  zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľný  majetok  obce  a to

časť  priestorov  kultúrneho  domu – budovy č. súp. 45, zapísanej  na  LV č. 267 nachádzajúcej  sa  v k.ú. Dražkovce

  • priestorov nachádzajúcich  sa  na  prízemí  budovy vo výmere  38,13 m 
  • parkovacieho miesta  – priestoru  na  parkovisku  pri  KD  vo  výmere 10,35 m2

na  dobu  neurčitú.

Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa  je  skutočnosť,  že  ide  o prenájom  priestorov  pre  Slovenskú poštu, a.s. , ktorá  vo  vyššie  uvedených  priestoroch  už  viac  ako  30 rokov  prevádzkuje  svoju  pobočku  a poskytuje  služby  obyvateľom  obce.

Zámer  prenajať  predmetné  nehnuteľnosti   zverejnený  

  • na úradnej  tabuli  obce  v dňoch    8.3. – 23.3.2022
  • na webovom sídle  obce  v dňoch   8.3. – 23.3.2022

 

 

Zverejnenie  zámeru  prenájmu   nehnuteľného  majetku  obce  Dražkovce,

na  ktorý  sa  vzťahuje  prípad  hodný  osobitného  zreteľa

 

Obec  Dražkovce  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č. 12/2022 zo  dňa  3.3.2022   v súlade  s  §  9a ods. 8 písm. e) a §9a ods. 9 písm. c)  zákona  č. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí v znení  neskorších  predpisov  zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľný  majetok  obce  a to

časť  priestorov Materskej  školy – spálňa v celkovej  výmere  35 m2 , časť priestorov  Základnej  školy – počítačovej učebne vo  výmere  22,68 ma triedy lll. Ročníka vo výmere 40,32 m2, časť  kultúrneho  domu – sála   v celkovej  výmere  254,74 m2  a knižnica vo výmere 17,02 m2, všetky budovy  zapísané  na  LV č. 267  nachádzajúce  sa  v k.ú. Dražkovce 

a to  na  dobu  určitú  od  1.4. – 30.6.2022.

Budúcim  nájomcom  bude  Súkromná  ZUŠ so sídlom  Dražkovce č. 154.

Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  je  skutočnosť,  že  súkromná  ZUŠ  so sídlom  Dražkovce  č. 154  pôsobí  v obci  už  od  r. 2015  a predtým  pôsobila  ako  pobočka Súkromnej  ZUŠ  Ars Akademy so sídlom  vo  Veľkých  Uherciach  a poskytuje  umelecké  vzdelanie  deťom navštevujúcim  materskú  a základnú  školu  v Dražkovciach.

 

Zámer  prenajať  predmetné  nehnuteľnosti   zverejnený  

  • na úradnej  tabuli  obce  v dňoch    8.3. – 23.3.2022
  • na webovom sídle  obce  v dňoch   8.3. – 23.3.2022