Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

obce Dražkovce

na ktorý sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa

 

Obec  Dražkovce  na základe žiadosti  Jany Murzovej zverejňuje zámer predať  obecný nehnuteľný majetok  a to:

 

Parcelu KN-C č. 99/256, druh pozemku trvalý trávny porast vo  výmere  210 m2  nachádzajúcej  sa  v k.ú. Dražkovce,  ktorá  vznikla v zmysle  geometrického  plánu  č. 1/2022, vypracovaného  spoločnosťou  GEOREX s.r.o., so  sídlom  Maše  Haľamovej 4413/11, 036 01  Martin, dňa  21.3.2022 úradne  overeného  okresným úradom  – odborom  katastrálnym  v Martine,  z parcely  registra  KN-E č. 133/1, vodná  plocha, zapísanej  na  LV  č.  673, nachádzajúcej  sa  v k.ú. Dražkovce
z dôvodu  hodného   osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť je pre obec nevyužiteľná a hraničí s pozemkom žiadateľky.

 

Vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti bude Jana Murzová, bytom Lermontova 4543/14, 036 01 Martin.

 

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť  zverejnený:

– na úradnej tabuli obce Dražkovce      od 14.06.2022  do  …………………………….