Zmluva o zriadení vecného bremena

uzatvorená podľa § 151n a nasl. zákona č40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Povinný z vecného bremena:

Obec Dražkovce zastúpená starostkou obce Evou Gáborovou so sídlom Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce, IČO: 00316628 

(ďalej len„povinný z vecného bremena“) 

a

Oprávnení z vecného bremena:

Renáta Repáňová, rod. Trembová, Dražkovce 101, 038 02 Dražkovce, nar. , r.č.

a

Jozef Repáň, rod. Repáň, Dražkovce 101, 038 02 Dražkovce, nar. , r.č.

(ďalej len oprávnení z vecného bremena“)

 sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o zriadení vecného bremena(ďalej len „zmluva“):

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Dražkovce zapísaný na LV č. 305 pozemok registra „C“ parcelné číslo 1/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 278 m2 (ďalej len „zaťažená nehnuteľnosť“)

Oprávnení z vecného bremena sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina v k.ú. Dražkovce, zapísaný na LV č. 192: pozemok registra „C“ parc. č. 6 záhrady o výmere 527 m2 (ďalej len „oprávnená nehnuteľnosť“)

Článok II

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech nehnuteľnosti v k.ú. Dražkovce, pozemku registra „C“ parc. č. 6 záhrady o výmere 527 m2, ktorého vlastníkom sú oprávnení z vecného bremena. Vecné bremeno spočíva v práve prechodu pešo a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami, v práve uloženia inžinierskych sietí, ako aj práve vstupu za účelom prevádzky, údržby, rekonštrukcie a opráv v celom rozsahu cez zaťaženú nehnuteľnosť – pozemok registra „C“ parc. č. ½ zastavaná plocha a nádvorie o výmere       278 m2.

Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

 Povinný z vecného bremena sa zaväzuje strpieť právo oprávnených z vecného bremena a umožniť užívanie zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu stanovenom touto zmluvou, oprávneným z vecného bremena ako aj osobám, ktoré s jeho súhlasom užívajú vecné bremeno.

Vecné bremeno je zriadené IN REM. Práva a povinnosti z vecného bremena sú späté s vlastníctvom nehnuteľnosti v k.ú. Dražkovce, pozemku registra „C“ parc. č. 6 záhrady o výmere 527 m2. V prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľnosti prechádzajú práva a povinnosti oprávneného z vecného bremena na nového vlastníka tejto nehnuteľnosti.

Článok IV

Odplata za zriadenie vecného bremena

Povinný z vecného bremena zriaďuje vecné bremeno v prospech oprávnených bezodplatne.

 Všetky poplatky spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradia oprávnení z vecného bremena.

Článok V

Čas trvania vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok VI

Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany berú na vedomie, že vecné bremeno vznikne až vkladom do katastra nehnuteľností.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 Túto zmluvu je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných strán formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú v zmluve výslovne upravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

 

V Dražkovciach dňa 28.03.2022

Povinný z vecného bremena                                      Oprávnení z vecného bremena

 

……………………………………………….                            ……………………………………………….

Obec Dražkovce v zastúpení                                                     Jozef Repáň

Eva Gáborová – starostka obce Dražkovce               

…………………………………………….

Renáta Repáňová