Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 3. marca 2022 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

Program:                                                                                                                                             

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Schválenie programu
  4. Návrhy a pripomienky občanov
  5. Kontrola plnenia uznesení
  6. Žiadosť p. Jany Murzovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce

          na p.č. KN – E 133/1 vo výmere 210m2

  1. Žiadosť Zušky Dražkovce o stanovisko k zriadeniu Elokovaného pracoviska
  2. Diskusia
  3. Záver

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce