Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 3.februára 2022 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

Program:

                                                                                                                                              

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Schválenie programu
  4. Návrhy a pripomienky občanov
  5. Kontrola plnenia uznesení
  6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených k  31.12. 2021
  7. Správa o kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
  8. Diskusia
  9. Záver

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce

 V Dražkovciach, 27.01.2022