Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 2.decembra 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

Program:                                                                                                                            

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie programu
 4. Návrhy a pripomienky občanov
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Plán kontrolnej činnosti HK na l. polrok r. 2022
 7. Prerokovanie a schválenie návrhu na používanie súkromného motorového   

        vozidla starostom obce a paušálneho cestovného pre starostku obce

 1. Správa o výsledku kontrol ukončených k 15.11.2021
 2. 9. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Dražkovce na rok 2022
 3. Prerokovanie a schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 4/2020 o miestnych daniach

      a miestnom  poplatku  za komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady

 1. Diskusia
 2. Záver

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce