Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 4.novembra 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

Program:                                                                                                                            

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie programu
 4. Návrhy a pripomienky občanov
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Prerokovanie a schválenie „ Zásad hospodárenia s majetkom obce“
 7. Prerokovanie žiadosti p.Diškanca Petra o predĺženie nájomnej zmluvy
 8. Prerokovanie žiadosti Zušky Dražkovce o zmenu nájomnej zmluvy o prenájme priestorov v ZŠ a MŠ
 1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
 2. Diskusia
 3. Záver

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce

 

V Dražkovciach, 29.10.2021