Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 2. septembra 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

Program:                                                                                                                            

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Schválenie programu
  4. Návrhy a pripomienky občanov
  5. Kontrola plnenia uznesení
  6. Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 k VZN č.2/2020 o sociálnych službách
  7. Prerokovanie žiadosti WOOD-House, s.r.o. o nájom nehnuteľného majetku  obce Dražkovce- parciel registra KN-C č. 336, 337, 382/7, 382/165,                          382/180, 382/192, 382/193, 382/194, 382/264, 382/337, 382/338, 382/443
  1. Prerokovanie a schválenie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce
  2. Diskusia
  3. Záver

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce