Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 03. júna 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

 

Program:                                                                                                                            

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Návrhy a pripomienky občanov
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Voľba hlavného kontrolóra obce
  6. Odborné stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2020

       Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Dražkovce za rok 2020 

  1. Správa o výsledkoch kontroly HK za l. polrok r. 2021
  2. Plán činnosti HK na ll. polrok r. 2021
  3. Rôzne
  4. Záver

 

 

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce

 

 

V Dražkovciach, 25.05.2021