Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 3.septembra 2020 o 18:00 hod. v sále KD

 

Program:                                                                                                                            

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Návrhy a pripomienky občanov
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Prerokovanie a schválenie návrhu dodatku č.2 VZN č.1/2018 o výške príspevku na

     čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej

     pôsobnosti obce Dražkovce

  1. Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Petra Diškanca o predĺženie nájomnej

      zmluvy na časť pozemku na parcele  KN C-168/1 vo výmere 300 m2

  1. Prerokovanie žiadosti p. Jána Jedináka  p. Petra Chrena o predaj parcely

      KN E 1-143   o výmere 624 m2

  1. Prerokovanie žiadosti p. Andreja Horvátha o dlhodobý prenájom  

      parcely KN- E  1- 143 o výmere 624 m2

  1. Prerokovanie žiadosti p. Jozefa Repáňa s manželkou o dlhodobý

      prenájom  časti pozemku vo vlastníctve obce na parcele  č.  1/2

  1. Správa o podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ Dražkovce za školský

       rok 2019/2020

11.Rôzne

12.Záver

                                                                                            Eva Gáborová

                                                                                           starostka obce