Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 9. júna 2022 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

Program:                                                                                                                            

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie programu
 4. Návrhy a pripomienky občanov
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021

       Odborné stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na ll. polrok 2022
 2. Prerokovanie a schválenie  prenájmu  Súkromnej ZUŠ Dražkovce
 3. Určenie počtu poslancov a schválenie úväzku starostu obce na funkčné

       obdobie 2022- 2026

 1. Žiadosť o postúpenie práv a povinností Wood- House s.r.o.
 2. Diskusia
 3. Záver

 

 

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce