Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 5. mája 2022 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

Program:                                                                                                                            

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie programu
 4. Návrhy a pripomienky občanov
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Správa o výsledku kontroly plnenia  uznesení
 7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2022 o zrušení VZN č. 1/2020 o určení výšky    

      finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej    

      umeleckej školy zriadenej na území obce Dražkovce

 1. Vypovedanie nájomnej  zmluvy  Súkromnej  ZUŠ Dražkovce

       Prerokovanie  a schválenie  prenájmu  Súkromnej ZUŠ Dražkovce

 1. Prerokovanie a schválenie prenájmu Slovenskej pošte
 2. Žiadosť p. Jany Murzovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce

      na p.č. KN – E 133/1 (nová parcela KN-C 99/256) vo výmere 210m2

 1. Diskusia
 2. Záver

 

 

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce