Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 15. júla 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

Program:                                                                                                                            

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

3. Schválenie programu

4. Návrhy a pripomienky občanov

5. Kontrola plnenia uznesení

6. Voľba hlavného kontrolóra obce

7. Žiadosť p. Michalka Martina a p. Michalkovej Silvie o súhlas so zriadením

         vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na parcelách vo vlastníctve

        obce č. KN C – 382/5 a 382/178 vedených na LV č. 267

  1. Prerokovanie žiadosti p. Jany Murzovej o odkúpenie časti pozemku vo

          vlastníctve obce, parcela č. KN E – 133/1 vedenej na LV č. 673

  1. Diskusia
  2. Záver

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce

V Dražkovciach, 09.07.2021