P O Z V Á N K A

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 16. augusta 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  5. Prejednanie parkovania v obci
  6. Príprava športového dňa obce
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver