P O Z V Á N K A

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 22. februára 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia  uznesení
  4. Prerokovanie žiadostí o kúpu pozemkov
  5. Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy – Peter Diškanec
  6. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017
  7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
  8. Rôzne
  9. Záver