Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 04.februára 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

 

Program:                                                                                                                            

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Návrhy a pripomienky občanov
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
  6. Správa o výsledkoch kontroly  HK za  II. polrok  2020
  7. Rôzne
  8. Záver 

 

 

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce