Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 10.decembra 2020 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

Program:                                                                                                                                                                                                                                                        

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Návrhy a pripomienky občanov
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Návrh plánu činnosti HK na I. polrok r. 2021
  6. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020

      o miestnom poplatku za rozvoj

  1. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020

      o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

      stavebné odpady

8. Návrh rozpočtu na roky 2021–2023

       8.1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu

       8.2. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2021

       8.3. Vzatie na vedomie návrhu rozpočtu na roky 2022-2023

  1. Správa o činnosti Súkromnej základnej umeleckej školy za š. r. 2019/2020
  2. Prerokovanie žiadosti p. Bauera Richarda o odkúpenie časti pozemku vo

       vlastníctve obce, parcela č. KN E- 133/1

11. Rôzne

12. Záver

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce