Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 8.októbra 2020 o 18:00 hod. v zasadačke KD

 

Program:                                                                                                                            

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
 2. Schválenie programu
 3. Návrhy a pripomienky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Prerokovanie a schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku vo vlastníctve obce

          na parcele č. KN C – 1/2 žiadateľom Jozefovi Repáňovi a Renáte Repáňovej

 1. Prerokovanie a schválenie dlhodobého prenájmu pozemku vo vlastníctve obce 

          parcely č.KN E-1-102  TTP uvedenej na LV č. 305 o výmere 589 m2 žiadateľovi

          Filipovi Čillovi

 1. Prerokovanie žiadosti p. Miroslava Pravňana o odpredaj, alebo dlhodobý

         prenájom  časti pozemku vo vlastníctve obce na parcele č. KN C – 100/2

 1. Správa o kontrolnej činnosti HK za l.polrok 2020
 2. Plán činnosti HK na ll.polrok 2020
 3. Prerokovanie a schválenie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na

          kompenzáciu výpadku dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020

         Stanovisko HK k prijatiu návratnej finančnej výpomoci

 1. Rôzne
 2. Záver

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce