Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 02. júla 2020 o 18:00 hod. v zasadačke OÚ

 

 

Program:                                                                                                                            

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Návrhy a pripomienky občanov
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných    

      prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka súkromnej základnej    

      umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce

  1. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 2/2020 o sociálnych službách
  2. Prerokovanie žiadosti p. Jána Jedináka o predaj parcely E 1-143 o výmere 624 m2
  3. Prerokovanie a schválenie žiadostí o dotácie
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

                                                                                                                 Eva Gáborová

                                                                                                                  starostka obce