Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 07. mája 2020 o 18:00 hod. v zasadačke OÚ

Program:                                                                                                                           

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie

 2. Schválenie programu

 3. Návrhy a pripomienky občanov

 4. Kontrola plnenia uznesení

 5. Správa o kontrolnej  činnosti  za  II. polrok 2019

 6. Správa o kontrolnej  činnosti  za  rok 2019

 7. Prerokovanie a schválenie  zmluvy  o hlavnom kontrolórovi  viacerých  obcí

 8. Prerokovanie a schválenie Návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky 

     finančných  prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka základnej

     umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce

 9. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2019

      Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Dražkovce za rok 2019

10. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2020

11. Rôzne

12. Záver

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 23.marca 2020 sa pri zasadnutiach a schôdzach vylučuje prítomnosť verejnosti. Svoje návrhy a pripomienky môžete doručiť písomne, alebo elektronicky do 6.mája 2020.     

Email: eva.gaborova@obecdrazkovce.sk

Adr.: Obec Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                                                                                                                                                                                                  starostka obce