Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 5. septembra 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky

 

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Návrhy a pripomienky občanov
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Prerokovanie a schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti Základnej školy Dražkovce za školský rok 2018/2019
  6. Prerokovanie Správy o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019
  7. Prerokovanie žiadosti p. Rumana Miroslava o odkúpenie pozemku KN-C č.100/6
  8. Rôzne
  9. Záver

Eva Gáborová
starostka obce