P O Z V Á N K A 

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 20. novembra 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.

 

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola plnenia  uznesení
 4. Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2018, na vedomie rozpočtové opatrenie 4/2018
 5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
 7. Prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu majetku obce KN C  175/97 o výmere 169 m2 – žiadateľ Mgr. Jana Šalagová
 8. Prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu majetku obce KN C 252/18 o výmere 160 m2 – žiadatelia Ing. Stahlová Stanislava a Havrilová Katarína
 9. Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy – Diškanec Peter
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver