P O Z V Á N K A

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 27. septembra 2018 o 18,00hod. v zasadačke OcÚ.

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej  komisie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dražkovce
  5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2018
  6. Prerokovanie a schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č. KN C 175/97 vo výmere 169 m2 žiadateľovi Ing. Jánovi Šalagovi
  7. Žiadosť o zmenu územného plánu – preklasifikovanie parcely KN C 380/9 vo výmere 79490 m2 z ornej pôdy na parcelu vhodnú pre IBV – žiadateľ Ing. Ivan Haliena
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver