Pozvánka

                                            Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

                                         zasadnutie obecného zastupiteľstva,

                                                     ktoré sa uskutoční

                  vo štvrtok – 12. decembra 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky

 

Program:                                                                                                 

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
 2. Schválenie programu
 3. Návrhy a pripomienky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022

          5.1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu

          5.2. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020

          5.3. Vzatie na vedomie návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2022

 1. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 VZN o miestnych daniach       

          a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 1. Prerokovanie a schválenie Zmluvy o hlavnom  kontrolórovi  viacerých  obcí

          na úseku výkonu kontrolnej činnosti

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
 2. Prerokovanie a schválenie zmeny „ Zásad odmeňovania poslancov “
 3. Rozpočtové opatrenia č.4 a č.5
 4. Rôzne
 5. Záver

 

                                                                                                                  Eva Gáborová

                                                                                                           starostka obce