Pozvánka

Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 3. októbra 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu
3. Návrhy a pripomienky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prerokovanie a schválenie Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Dražkovce na roky 2019-2026
6. Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Beáty Freudenberger o zmenu
funkcie využívania územia z priemyselnej zóny na obytnú na parcelách
č. 384/5 a 385/3
7. Rôzne
8. Záver

Eva Gáborová
starostka obce