Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 20.júna 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky.

 

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
 2. Schválenie programu
 3. Návrhy a pripomienky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018
 6. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
 7. Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 k VZN o výške príspevku na   čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriadovateľskej   pôsobnosti obce Dražkovce
 8. Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2019
 9. Prerokovanie a schválenie Programu odpadového hospodárstva obce
 10. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
 11. Prerokovanie a schválenie žiadosti Ing. Beáty Freudenberger o zmenu funkčného využitia parciel KN-C č. 384/5 a 385/3
 12. Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Jany Počilovej o zmenu funkčného využitia parciel KN-C č. 384/7, 384/8, 384/9, 385/4, 385/5, 384/6, 384/11
 13. Rôzne
 14. Záver