Pozvánka

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 2.mája 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky.

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Návrhy a pripomienky občanov
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Prerokovanie a schválenie žiadostí o dotácie
  6. Rozpočtové opatrenie č.2
  7. Prerokovanie a schválenie prenájmu majetku obce  z dôvodu hodného       osobitného zreteľa – KN C parcely  č. 252/18 o výmere 160 m2 – žiadatelia Ing. Stahlová Stanislava a Havrilová   Katarína
  8. Rôzne
  9. Záver