Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 1/2022

o zrušení VZN č. 1/2020  o určení výšky  finančných  prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka základnej  umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce

 

 

Návrh  tohto VZN zverejnený  na  pripomienkovanie v zmysle

§ 6 ods. 3 zákona  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

na  úradnej tabuli  obce

na elektronickej úradnej tabuli  obce

 

 

 

 dňa 9.3.2022

dňa 9.3.2022

 

 

Koniec  lehoty  na  pripomienkovanie

 

 

dňa 5.4.2022

 

Pripomienky  zasielať

písomne na adresu: Obec Dražkovce,  038 02 Dražkovce  45

 

elektronicky  na  adresu: eva.gaborova@obecdrazkovce.sk

 

 
 

Vyhodnotenie  pripomienok  k návrhu  VZN  uskutočnené

 

 

dňa ……………/

neboli vznesené

Návrh tohto VZN zvesený z úradnej tabule obce , z elektronickej úradnej  tabule  a centrálnej úradnej  elektronickej tabule obce  

dňa  ……………..

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na tomto  VZN   uznieslo

 

dňa ……………..

Vyhlásené  vyvesením  na  úradnej tabuli  obce,

na  elektronickej úradnej tabuli   a centrálnej  úradnej elektronickej  tabuli  obce

 

dňa …………….

 

 

VZN nadobúda účinnosť

 

dňa ……………

 

Dôvodová  správa

 

V r. 2022 financovanie  originálnych  školských  kompetencií (základných umeleckých  škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských  zariadení) významným  spôsobom ovplyvnila novela  dvoch zákonov – zákona  č.  596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej  samospráve a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní  základných škôl, stredných škôl a školských  zariadení – vykonaná  zákonom  č.  507/2021 Z.z., ktorý  nadobudol  účinnosť 1.1.2022.

V podmienkach  obce  Dražkovce  to  znamená  zmenu  vo  financovaní  súkromnej  základnej  umeleckej  školy  so  sídlom  v Dražkovciach – a síce,  obec  ju  už  nebude financovať  na  základe  všeobecne záväzného  nariadenia, ale  na  základe  zmluvy.

Z tohto  dôvodu  je  potrebné  zrušiť   všeobecne  záväzné  nariadenie,  pretože  od  1.1.2022  je  už  obec  povinná  financovať  súkromnú ZUŠ  na  základe  zmluvy.