Vyzývame občanov, aby z dôvodu úspory objemu vyseparovaných odpadov vhadzovali do kontajnerov PET fľaše v stlačenom stave, nakoľko dochádza k rýchlemu naplneniu kontajnerov. Taktiež je potrebné stláčať aj tetrapaky a kovové obaly. Podobné je to aj s kontajnermi na papier, kde sú pohádzané celé krabice. Krabice treba zložiť, alebo porezať na menšie časti, aby sa tam zmestilo viac papiera. Takýmto spôsobom sa rýchlo naplnia kontajnery na separovaný odpad objemom, nie váhou čo má vplyv na cenu za vývoz odpadu. Z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k zvýšeniu poplatku za vývoz komunálneho odpadu.Percento triedenia sa ráta podľa váhy, nie podľa objemu. Čím vyššie percento vytriedenia dosiahneme, tým máme nižšiu cenu za vývoz.

Často sa stáva, že v kontajneroch na bioodpad sú vhodené igelitové vrecia s trávou, alebo iným bioodpadom. Je potrebné odpad z vreca vysypať, nie ich tam hádzať celé.

Občania s trvalým pobytom v Dražkovciach majú možnosť vyviezť objemný odpad ( napr. sedačky, postele, polystyrén a pod.) na zberný dvor Brantner. Vyviezť možno 500kg objemného odpadu za rok na jednu domácnosť. Taktiež stavebný odpad je možné uskladniť na skládke, kde Vám bude odpad odvážený, a s vážnym lístkom treba potom prísť na obecný úrad, kde zaplatíte za tonu odpadu 18€.