OBEC DRAŽKOVCE

Obecný úrad

Dražkovce 45, 038 02

Obec Dražkovce v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.Z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy Dražkovce, Dražkovce 59,

038 02 Dražkovce

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky

–  kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov,

– prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z.z.,

– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,

– bezúhonnosť podľa § 15, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.,

– zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,

– ovládanie štátneho jazyka podľa § 17, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,

– znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov

– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

– overené kópie dokladov o vzdelaní a prvej atestácii,

– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

– profesijný štruktúrovaný životopis,

– návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.,

– čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.,

– písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

Platové podmienky

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 338/2019 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie ZŠ Dražkovce 59 – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 25.06.2021 na adresu: Obec Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02

Termín a miesto konania výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi Rada školy.

 

Dražkovce, 10.6.2021

 

Eva Gáborová, starostka obce

___________________________________________________________________________