VYHLÁSENIE   VOĽBY   HLAVNÉHO   KONTROLÓRA

OBCE   DRAŽKOVCE

Obecné zastupiteľstvo obce Dražkovce  v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uznesenia obecného zastupiteľstva  obce   Dražkovce  č. 17/2021 zo dňa  1.4.2021  vyhlasuje  voľbu  hlavného  kontrolóra  obce  s úväzkom  20   %  .

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je  1. júl  2021.

Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce DRAŽKOVCE –  3.6.2021

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

 • kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať – ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
 • ďalšie podmienky
  – znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
  – práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel)
  – flexibilnosť
  – zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
 • Náležitosti písomnej prihlášky:
  a/meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
  b/ štruktúrovaný profesijný životopis
  c/ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  d/ údaje , potrebné na vyžiadanie výpisu  z registra  trestov /§ 10 ods. 4 písm.   e/ zákona  č.  330/2007  z.  o registri  trestov  a o zmene  a doplnení niektorých  zákonov v znení zákona  č.  91/2016 Z.z.
 • e/ informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických                osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 • f/ súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr     do 25.5.2021 v zalepenej obálke na adresu:   Obec Dražkovce, 038 02 Dražkovce  č. 45

Zalepenú obálku označiť  textom : „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

 1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra

–  tajným  hlasovaním

 1. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Dražkovce . Komisia v zložení – Ing. Eduard Záborský, Ing. Anna Smereková, Ing. Róbert Krasnec, Jaroslav Dom otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 28.5.2021.  Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky bude Obecným úradom v Dražkovciach  zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 4 dni pred konaním voľby, t.j. najneskôr 31.5.2021.
 2. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva  obce Dražkovce v časovom rozsahu maximálne             5 minút, kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
 3. Po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k hlasovaniu za každého kandidáta postupne. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí  obecného  zastupiteľstva   vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa následne   rozhoduje žrebom.

 

V Dražkovciach,  dňa   12.4.2021

Eva  Gáborová  – starostka  obce