Starosta OBCE DRAŽKOVCE

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie  riaditeľa/-ky MATERSKEJ ŠKOLY,

Dražkovce 154, 038 02 Dražkovce.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Osobitné predpoklady (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

 • morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
 • znalosť platných právnych predpisov z oblasti školstva
 • znalosť práce s PC
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

 

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • vypracovaný písomný návrh koncepcie rozvoja MŠ,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Platové podmienky:

Platové náležitosti sú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte poštou, alebo doručte osobne na Obecný úrad v Dražkovciach, v obálke s označením „Výberové konanie – MŠ Dražkovce – NEOTVÁRAŤ“ do 17. 05. 2019 (rozhodujúci je dátum doručenia na OÚ v Dražkovciach) na adresu:

Obec Dražkovce
Dražkovce 45
038 02 Dražkovce

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 043/4131862.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Eva Gáborová
Starosta obce Dražkovce