O B E C  DRAŽKOVCE

Obecný úrad

  Dražkovce 45

 

Obec Dražkovce v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Dražkovce, Dražkovce 59,

 038 02 Dražkovce

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky

 

 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. ,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3, ods. 5, zákona č. 596/2003 Z. ,
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. ,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. ,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. ,
 • znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné

 

Zoznam požadovaných dokladov

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a prvej atestácii,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. ,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15, ods. 1 zákona č. 38/2019 Z. ,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

 

Platové podmienky

 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v obálke označenej „Výberové konanie Základná škola Dražkovce 59 – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 14.10. 2020 na adresu Obec Dražkovce, č. 45, 038 02 Dražkovce.

 

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované  predpoklady, oznámi Rada školy.

 

Dražkovce, 16.9. 2020

 

Eva Gáborová, starostka obce