Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 1/2022

o zrušení VZN č. 1/2020  o určení výšky  finančných  prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka základnej  umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce

 

Obecné  zastupiteľstvo  obce   Dražkovce  /ďalej  len  obec/  podľa  čl. 68 Ústavy  Slovenskej  republiky  a  podľa  § 6  ods. 1 zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení neskorších  zmien  a doplnkov  vydáva  toto  VZN.

Čl. 1

Týmto  Všeobecne záväzným  nariadením  sa  ruší VZN č. 1/2020  o určení výšky  finančných  prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka základnej  umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce

 

Čl. 2

  1. Obecné zastupiteľstvo obce  Dražkovce   sa  uznieslo  na  tomto  všeobecne záväznom nariadení      dňa 05.05.2022 uznesením  č.  17/2022
  2. Toto všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  15-tym  dňom  jeho  zverejnenia  na  úradnej tabuli  obce Dražkovce.

 

 

 

Eva  Gáborová

starostka  obce