Z dôvodu dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom COVID-19
funguje stavebný úrad – Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin,
Námestie S.H.Vajanského č.l do odvolania v obmedzenom režime.

Zrušené sú úradné hodiny pre verejnosť. Správne konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(územné, stavebné, kolaudačné, konania o zmene v užívaní stavby a pod. ) vyžadujúce si
miestne šetrenie, nebudú vykonávané.  

V prípade potreby riešenia naliehavých situácií, volajte na tel. čísla:
Peter Ďurkovič – 043/4204 456
Mgr. Eva Piecková – 043/4204 456
Ing. Emília Rybáriková – 043/4204 390, 0911 539 844