Obec Dražkovce oznamuje v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení že dňa

21. decembra 2018, t.j. v piatok o 16.00 hod.

bude slávnostné zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Dražkovce v sále Kultúrneho domu.

 

Návrh programu:

  1. Slávnostné otvorenie
  2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Dražkovce vo volebnom období 2018 – 2022
  3. Slávnostný príhovor súčasnej starostky obce p. Vierky Šalagovej
  4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky
  5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
  6. Príhovor starostky obce p. Gáborovej Evky
  7. Záver