VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa MŠ, školských zariadení na území obce Dražkovce
Stiahnuť dokument

Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dražkovce
Stiahnuť dokument

Všeobecné záväzné nariadenie o dani a miestnych poplatkoch
Stiahnuť dokumentVýpočet dane z nehnuteľností, dodatok

Všeobecné záväzné nariadenie o lepení plagátov
stiahnuť dokument

Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy
Stiahnuť dokument

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Stiahnuť dokument

VZN o výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  škôl  a školských  zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti
Stiahnuť dokument

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školských zariadeniach /školských jedálňach/
Stiahnuť dokument