VZN o miestnom poplatku za rozvoj
Stiahnuť dokument

VZN o sociálnych službách
Stiahnuť dokument

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa MŠ, školských zariadení na území obce Dražkovce
Stiahnuť dokument

Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dražkovce
Stiahnuť dokument

Všeobecné záväzné nariadenie o dani a miestnych poplatkoch
Stiahnuť dokument, Výpočet dane z nehnuteľností, dodatok

Všeobecné záväzné nariadenie o lepení plagátov
stiahnuť dokument

Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy
Stiahnuť dokument

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Stiahnuť dokument, Návrh dodatku, Dodatok č. 2

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školských zariadeniach /školských jedálňach/
Stiahnuť dokument