Voľby do orgánov samosprávy obcí

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb  – 997

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je nasledovná: oudrazkovce@stonline.sk

Menovací dekrét zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.