Čo potrebujeme:

 • doručiť vyplnenú žiadosť spolu s prílohami

Súvisiace predpisy

 • stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
 • požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Poplatky

 • správny poplatok 50 Eur
 • správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti v pokladni OÚ Dražkovce pri podaní žiadosti

Upozornenie

 • v prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie

Oznámenie rozhodnutia

 • rozhodnutie o podanom návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Lehota na vybavenie

 • v jednoduchých prípadoch 30 dní
 • v zložitejších prípadoch 60 dní

Opravný prostriedok

 • môže sa podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia na obec Dražkovce, OÚ Dražkovce

 

Stavebné povolenie