Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku

obce Dražkovce

na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec  Dražkovce  na základe žiadosti  spoločnosti  WOOD-HOUSE, s.r.o. zverejňuje zámer prenajať  obecný nehnuteľný majetok  a to:

parc. reg. KN-C č.  336, 337, 382/7, 382/165, 382/180, 382,192, 382/193, 382/194, 382/264, 382/337, 382/338, 382/443 – zastavané  plochy  a nádvoria, ostatné plochy,  nachádzajúce  sa  v k.ú. Dražkovce, zapísané  na   LV č. 267

z dôvodu  hodného   osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona

č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Prenajímateľom   predmetných  nehnuteľnosti bude spoločnosť  WOOD-HOUSE, s.r.o. so sídlom ul. 1. Mája 913/2, 038 01 Turčianske  Teplice za  účelom  vybudovania  rozšírenia  verejného  vodovodu.

 

 

 

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť  zverejnený:

– na úradnej tabuli obce Dražkovce      od 15.08.2021  do  …………………………….