Výzva  na  vypracovanie  a predloženie  rozpočtových  požiadaviek

 

 

Obec  Dražkovce v zastúpení  starostky  obce  Evy Gáborovej   týmto  zverejňuje  výzvu  na  vypracovanie  a predloženie  rozpočtových   požiadaviek  pre  tvorbu  rozpočtu  na  rok  2022

Rozpočtové  požiadavky  je potrebné  doručiť  v písomnej  podobe  na  Obecný  úrad  Dražkovce   alebo  na  email:  eva.gaborova@obecdrazkovce.sk  do  28.10.2021

Rozpočtové požiadavky  musia  spĺňať   ustanovenie  zákona  č.523/2004  Z.z. o rozpočtových   pravidlách  verejnej  správy  v z.n.p.  a ustanovenia  zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy v z.n.p.

 

V Dražkovciach  13.10.2021                                                                 Eva Gáborová

starostka  obce