Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 4. apríla 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky.

 

 

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
 2. Schválenie programu
 3. Návrhy a pripomienky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II.polrok r.2018
 6. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1
 7. Prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu časti majetku obce KN C 338 s výmerou cca 160 m2 – žiadateľ Janík Martin
 8. Opätovné prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu majetku obce KN C 252/18 o výmere 160 m2 – žiadatelia Ing. Stahlová Stanislava a Havrilová Katarína
 9. Schválenie VZN č.1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ zriadenej na území obce Dražkovce
 10. Rôzne
 11. Záver