P O Z V Á N K A

Starostka obce Dražkovce

zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 7. februára o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.

 

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prerokovanie a schválenie otváracích hodín – ubytovanie LETKA – Tomčany letisko
 5. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu, stavebnej komisie, školskej komisie, komisie pre kultúru a šport a komisie životného prostredia
 6. Prerokovanie a schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa KN C 175/97 o výmere 169 m2 – žiadateľ Mgr. Jana Šalagová
 7. Prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu majetku obce KN C 252/18 o výmere 160 m2 – žiadatelia Ing. Stahlová Stanislava a Havrilová Katarína
 8. Prerokovanie ponuky na darovanie pozemkov, darcovia – Pavol Kontsek a Pavel Valent
 9. Prerokovanie a schválenie zásad odmeňovania volených predstaviteľov samosprávy
 10. Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku
 11. Rôzne
 12. Záver