Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného

zastupiteľstva, nástup náhradníka

 

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Dražkovce.

Mandát zvolenému poslancovi Jozefovi Sitárovi zanikol podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.369/1990 v znení neskorších predpisov dňa 6. februára 2021.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Dražkovciach o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Jaroslav Dom.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V Dražkovciach dňa  09.02.2021

                                                                                                           Eva Gáborová

                                                                                                              starostka obce