„Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiaci apríl 2022 bude v katastrálnom území obce Dražkovce vykonávať
Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch, ktoré sa
nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone
geodetických prác. Kontakt na realizátora prác je uverejnený na úradnej tabuli obce.“
Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aj internetovú stránku v správe GKÚ s odpoveďami na
najčastejšie otázky týkajúce sa geodetických bodov GZ, ako napr. postup pre ohlásenie poškodenia
geodetického bodu, ako aj spôsob postupu pri rekonštrukcii a napr. zatepľovaní budovy, ktorý je
nevyhnutné dodržať pre zachovanie plnej funkcionality geodetického bodu
(https://www.geoportal.sk/sk/faq/geodeticke-zaklady/).

 

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Odbor geodetických základov, Oddelenie ISGZ a dokumentácie GZ
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II

IČO: 17316219      DIČ:  2020838083
Telefón: +421 940 991 038

Email: gkuosgz@skgeodesy.sk


                                                             I n f o r m á c i e  a  p o u č e n i a

Geodetický bod geodetických základov sa zriaďuje na základe § 4 a § 15 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o
geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Geodetický bod je trvalo stabilizovaný, prípadne trvalo signalizovaný bod, ktorý je v ustanovených záväzných
geodetických referenčných systémoch určený súradnicami, nadmorskou výškou a tiažovým údajom alebo len
niektorým z týchto údajov s predpísanou presnosťou a dokumentáciou s použitím zákonných meracích jednotiek.

Zariadenia geodetických bodov geodetických základov a geodetických bodov štátnych hraníc zriaďuje, spravuje,
obnovuje a odstraňuje právnická osoba zriadená úradom, t.j. Geodetický a kartografický ústav Bratislava, ktorý
po prerokovaní s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie geodetického bodu umiestnené, alebo s inou
oprávnenou osobou určuje spôsob ochrany týchto bodov a vymedzuje ich ochranné územie.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré zriaďujú geodetické body geodetických základov sú povinné písomne
poučiť vlastníka nehnuteľnosti alebo inú oprávnenú osobu o obmedzeniach, ktoré mu zriadením geodetického
bodu vzniknú. Kto zničí alebo inak znehodnotí zariadenie geodetického bodu, za takéto konanie zodpovedá
podľa osobitných predpisov.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom
upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby v nevyhnutnej miere používať dotknuté nehnuteľnosti na
zriaďovanie, udržiavanie, premiestňovanie, odstraňovanie a obnovovanie zariadení geodetických bodov za
primeranú náhradu. Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie
zariadenia geodetických bodov; zistené poškodenie alebo ohrozenie tohto zariadenia je povinná bez meškania
oznámiť Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené po
predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby, v nevyhnutnej miere vstupovať alebo
vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické
osoby povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo
najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti môžu v nevyhnutnej miere osekávať a
odstraňovať porasty prekážajúce vo vykonaní geodetických činností.

Súčasne upozorňujeme na povinnosť vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby oznámiť
v papierovej alebo elektronickej forme Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava, email:

gkuosgz@skgeodesy.sk
akékoľvek zistené poškodenie alebo ohrozenie stabilizačnej značky geodetického
bodu, prípadne jeho ochranného znaku, ako i akékoľvek zamýšľané zmeny v najbližšom okolí (napr.
budovanie stavebných a dopravných objektov, terénne úpravy a pod.)