Činnosť organizácie spočíva v údržbe požiarnej techniky, výzbroja a výstroja, v pohotovosti zásahov pri požiaroch a živelných pohromách, v predchádzaní požiarom formou prehliadok obytných budov, kultúrnych zariadení a hydrantov. Príprava členov zahŕňa výcvik požiarnych družstiev a účasť na súťažiach obvodových a okrskových. Od 14.9.1987 má DHZ aj mužsvo mladých požiarnikov, ktoré sa zúčastňuje súťažnej hry „Plameň“.

Významnou súčasťou činnosti miestneho požiarneho zboru je brigádnická kultúrno-spoločenská práca. Popri brigádach, ktoré v obci odpracujú, zameriavajú sa na požiarnícke zábavy a najmä na tradičné fašiangovanie po dedine, čím sa snažia zachovať staré zvyky.

Dobrovoľný požiarny zbor sa spoluzúčasťňuje na rôznych oslavách, poriadaných v obci, ako i organizovania spoločných zájazdov na historické a pamätné miesta. Úzko spolupracuje s Obecným úradom ako aj s Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorý ich prácu usmerňuje a je im nápomocným.

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Dražkovciach:

Predseda: Ing. Róbert Krasnec

Veliteľ: Rudolf Kopka

Preventista: Janík Marián

Tajomník: Ing. Šalaga Ján

Strojník: Štilla Miloslav

Pokladník: Záborský Tomáš

Referent mládeže: Marek Šimko