Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra obce na  II. polrok  2022

 

Predkladá:

Ing. Janka  Jesenská – HK  Obce

 

Materiál  obsahuje:

A/ Dôvodovú  správu

B/ Návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky   obce  na  II. polrok  2022

 

A/ Dôvodová  správa

V zmysle  § 18f  ods. 1  písm.  b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších  predpisov  predkladá  hlavný kontrolór  obce obecnému  zastupiteľstvu   raz  za  šesť  mesiacov  návrh  plánu  kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr  15 dní  pred  prerokovaním  v zastupiteľstve  zverejnený  spôsobom v obci  obvyklým .

B/ V zmysle  § 18f  ods. 1 písm. b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  hlavná  kontrolórka obce   predkladám  obecnému zastupiteľstvu  obce   Dražkovce  návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok   r. 2022:

 

  1. Tematické kontroly

1.1. Kontrola  dodržiavania zákona  č. 245/2008 Z.z o výchove  a vzdelávaní vo vzťahu  k obsahu všeobecne záväzného  nariadenia č. 1/2018  v znení  dodatku   č. 1

1.2. Kontrola  dodržiavania  zákona  č.  583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  VZN  o poskytovaní  dotácií   vo vzťahu  k dotáciám  poskytnutým  v roku  2021

1.3. Kontrola  dodržiavania ustanovení  § 223-228a  Zákonníka  práce – kontrola  dohôd  o prácach  vykonávaných  mimo  pracovného  pomeru. Kontrolované  obdobie – r. 2020-2021.

  1. Stanoviská a iné  činnosti

2.1. Vypracovanie  odborného  stanoviska  k návrhu rozpočtu   obce  na  roky  2023- 2025

2.2. Vypracovanie  návrhu plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok roku   2023

2.3. Spolupráca  na  tvorbe / zmenách   VZN  a vnútorných predpisov  obce

2.4. Priebežné vzdelávanie – účasť  na  odborných  seminároch  a konferenciách  hlavných  kontrolórov

2.5. Účasť na  zasadnutiach  obecného  zastupiteľstva

Operatívne  do  plánu  kontrol  môžu  byť  zaradené  požiadavky  poslancov  OZ a starostu  obce   na  vykonanie  kontroly (v nadväznosti  na  § 18f ods. 1 písm. h).   Tieto  kontroly  budú  uprednostnené  a  na  základe  ich  rozsahu  budú  kontroly  zo  schváleného  plánu  kontrolnej  činnosti  presunuté  do  ďalšieho  obdobia.

 

V Turčianskom  Jasene , 13.5. 2022

 

Ing.  Janka  Jesenská, v.r.

hlavná   kontrolórka

 

Zverejnené  na  úradnej  tabuli  obce  dňa:   16.05.2022

Zvesené z úradnej  tabule  obce  dňa:            …………….2022